Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ustawa ta daje możliwość korzystania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb ze zwolnienia od pełnienia służby z powodu opieki nad dzieckiem do lat 8  z przyczyn  zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID19

 Poniżej zmiany artykułów  normujących aktualne przepisy prawne. 

 

 

1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz
funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia
służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.
78
1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c,
przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz
funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia
służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia placówek, o
których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 28
czerwca 2020 r.”