W Sejmie trwają prace nad rządowym pakietem ustaw nazwanych „Tarczą Antykryzysową”, których celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19.
W projekcie ustawy znalazły się regulacje dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie pozostawienia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz prawa do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
Warto podkreślić, że w dniu 17 marca 2020 roku Przewodniczący ZG NSZZ FSG wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach, które zapewniłyby prawo funkcjonariuszom Straży Granicznej do zachowania pełnego uposażenia w przypadku zastosowania wobec nich kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Art. 43. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo dorosłą osobą niepełnosprawną, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania
COVID-19, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W okresie tym uwzględnia się okres, o którym mowa w ust. 1.”;
2) w art. 4a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis art. 4 ust. 1b stosuje się odpowiednio.”;
3) po art. 4c dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmieniu:
„Art. 4d. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu
COVID-19, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

  1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.
  2. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
    1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
    2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.