Nawiązując do obecnie panującej sytuacji w kraju związanej z „Covid-19” PZU Życie SA przygotowało nową  dodatkową ofertę ubezpieczenia, zawierającą:

  • ryzyko śmierci, także spowodowanej koronawirusem,
  • ryzyko osierocenia dziecka
  • leczenie szpitalne

Oferta jest skierowana do  funkcjonariuszy i pracowników ( posiadających ubezpieczenie w PZU oraz nowych) bez względu na wiek. Nie dotyczy członków rodzin.. Jest niezależna od obecnie obowiązujących ubezpieczeń grupowych i wymaga opłacenia przez ubezpieczonego dodatkowej składki miesięcznej w wysokości 54 zł.

Jest to produkt nowy , dodatkowy ( dotychczasowe polisy pozostają bez zmian).

Zakres ubezpieczenia obejmuje: szeroko rozumianą śmierć ( zróżnicowane są wypłaty świadczeń w zależności od przyczyny śmierci) , osierocenie dzieci i pobyt w szpitalu.

Przystąpić do oferty można od 01 czerwca 2020r. – wypełnione i podpisane deklaracje przyjmują pracownice prowadzące ubezpieczenia PZU , najpóźniej do 22 maja 2020r.

W załączeniu przesyłamy OWU oraz tabelę świadczeń oraz dodatkowe informacje.

W ofercie przyjęto następujące definicje dotyczące COVID-19:

Covid-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia choroby jest potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 w teście diagnostycznym (rRT-PCR)

Śmierć w wyniku Covid-19 – śmierć, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba Covid-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu.

Zgodnie z powyższą definicją PZU wypłaci świadczenie z tytułu śmierci w wyniku COVID-19, w przypadkach w których w karcie zgonu będzie podany wirus niezależnie czy jest wskazany jako przyczyna pierwotna, czy bezpośrednia.

Wprowadzono specjalną deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia. W deklaracji znajdą Państwo specjalne oświadczenie:

„W dniu podpisania deklaracji nie przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie jestem pozytywnie zdiagnozowany/zdiagnozowana na obecność wirusa SARS-CoV-2”

W stosunku do przedstawionych OWU oferta uwzględnia następujące odstępstwa:

  1. Brak możliwości przystępowania do ubezpieczenia osób, które na dzień podpisania deklaracji zostały pozytywnie zdiagnozowane na obecność koronawirusa.
  2. Zapis na dedykowanej deklaracji: „W dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie jestem pozytywnie zdiagnozowany na obecność
  3. Zmiana definicji ubezpieczonego – „Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym.” W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania zapisy odnoszące się do ubezpieczonych bliskich.
  4. Nie ma górnej granicy wieku uprawniającej do podpisania deklaracji przystąpienia oraz końca odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych ze względu na ukończenie przez nich określonego wieku.
  5. Brak wyłączenia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia pracowników, przebywających w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub uznanych za niezdolne do pracy lub służby, o ile na dzień podpisania deklaracji nie przebywają na zwolnieniu lekarskim lub nie są zarażeni koronawirusem.
  6. W każdym przypadku, w którym w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym mowa jest o krwotoku śródmózgowym, stosuje się określenie udar, który oznacza: nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi
  7. Brak karencji dla funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty oraz dalszych działań.

no