Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku

W dniu 18 września 2020 roku w Białowieży odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy POSG w Białymstoku oraz szkolenie z produktów firmy PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.

W posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Piotr Baranicz dokonano omówienia bieżącej działalności Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG oraz podjęto istotne uchwały i decyzje. Przewodniczący Zarządów Terenowych omówili sytuację na swoich placówkach oraz wydziałach.

Ze względu na zgłoszone uwagi Zarząd Oddziałowy postanowił, że dokona analizy czy na placówkach są przestrzegane zasady planowania służb zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dodatkowo podejmie działanie w kierunku poprawności realizacji rozporządzenia w sprawie wysokości i warunków przyznawania równoważnika za remont zajmowanego lokalu funkcjonariuszom Straży Granicznej w naszym oddziale. Przypomniano również, że dzięki m.in. staraniom przedstawicieli zarządu oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku dokona się zmiana struktur w placówkach III kategorii polegająca na podniesieniu z IV do V grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach dyżurnego operacyjnego placówki.

Ponadto w trakcie posiedzenia zostały przedstawione informacje z posiedzenia Zarządu Głównego, podczas którego omówiono propozycje w zakresie modyfikacji i zmian w umundurowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W trakcie przeprowadzonego szkolenia przez przedstawicieli PZU Życie S.A i WDB. Dokonano omówienia programów dedykowanych dla funkcjonariuszy SG oraz podsumowano dotychczasową współpracę.

Sponsor Główny