Informujemy,  że zostało podpisana zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Skutek tej zmiany jest taki, że wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach ochraniających odcinek z Federacją Rosyjską, Białoruską lub Ukraińską otrzymają dodatek graniczny w wysokości 450 miesięcznie. Należy pamiętać, że to NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej był wyłącznym inicjatorem i wnioskodawcą przywrócenia zlikwidowanego w 2014 roku dodatku. Zamiana tego przepisu  i wprowadzenia dodatku granicznego jest skutkiem ciężkiej pracy przedstawicieli NSZZ FSG w MSWiA. W styczniu 2023r. nasze działania spowodowały, że MSWiA wyraziło zgodę na to, że dodatkiem granicznym została objęta grupa 6500 funkcjonariuszy w całej Polsce. W marcu 2023 roku dodatek został wprowadzony. Jednak w procesie konsultacji NSZZ FSG został pominięty. Nie konsultowano ze Związkiem projektu rozporządzenia. Efekt był taki, że wprowadzenie oczekiwanego przez funkcjonariuszy dodatku wzbudziło wiele kontrowersji i niejasności w sposobie wyznaczania funkcjonariuszy uprawnionych do jego otrzymania. W niektórych placówkach funkcjonariusze wykonujący te same zadania z uwagi na obowiązujące nazewnictwo komórek organizacyjnych nie otrzymali tego dodatku. W związku z tym NSZZ FSG podjął zdecydowane działania mające na celu naprawę powstałych błędów. Znalazły one akceptację kierownictwa Straży Granicznej. 

W trakcie prac nad nowelizacja rozporządzenia uspokajaliśmy Was, że problem diagnozujemy i wystąpimy o rozszerzenie grupy funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku granicznego. Po dokonanej analizie, w sierpniu wystąpiliśmy o zwiększenie ilości funkcjonariuszy o kolejne 2000, aby spowodować,  że każdy funkcjonariusz pełniący służbę w placówce ochraniającej odcinek z Federacją Rosyjską, Białoruską lub Ukraińską otrzymał dodatek bez względu na zajmowane stanowisko służbowe. Nasze działania przyniosły oczekiwany efekt, czego skutkiem jest podpisane rozporządzenie.  Dodatkowo w rozporządzeniu jest zapis o przyznaniu tego składnika uposażenia funkcjonariuszom, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymali tego dodatku z wyrównaniem od 1 marca. Przypomnijmy, że przedmiotowy dodatek jest o charakterze stałym, co skutkuje wzrostem wysokości emerytury (też o to zabiegaliśmy).

Efekt Naszych działań jest taki, że tylko w POSG ten dodatek trafi do około 1250 funkcjonariuszy. Jako NSZZ FSG widzimy również funkcjonariuszy na placówkach wewnętrznych, Ośrodkach dla Cudzoziemców, Wydziale Operacyjno-Śledczym oraz innych wydziałach w POSG. Zapewniamy, że będziemy dążyć do tego, aby również te grupy w przyszłości były zauważalnie  i docenione. Wiemy, że wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej bezpośrednio czy pośrednio przyczyniają się do ochrony naszej granicy, lecz geneza dodatku i nasza argumentacja w MSWiA była powiązana z sytuacją, jaka trwa do dnia dzisiejszego na wschodniej granicy i aby z powyższym tam skierować dodatkowe oraz stałe środki.  Rozmowy o finansach zawsze są trudne (nie tylko w Ministerstwie), ale gwarantujemy, że NSZZ FSG będzie stało na straży interesów wszystkich funkcjonariuszy naszej formacji.